Regulamin cmentarza parafialnego w Przeźmierowie

Cmentarz jest miejscem, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie Cmentarza i przyległym.

§ 1.

Cmentarz jest własnością Parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie.

§ 2.

Biuro Cmentarza mieści się w budynku probostwa w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 44. Biuro prowadzi księgi cmentarne.

§ 3.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7:00 do 21:00, w pozostałych miesiącach od godziny 7:00 do zmroku

2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 4.

Na cmentarzu urządza sie wyłącznie groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. We własnym zakresie może on ubezpieczyć grób od dewastacji lub kradzieży.

Na terenie cmenatrza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 4. ustawiania ławek, płotków, sadzenia drzew i krzewów ozdobnych itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 5. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
 6. przemieszczania nagrobków,
 7. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
 8. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
 9. prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
 10. wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
 11. wprowadzania zwierząt,
 12. palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.

Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac ziemnych, budowlanych, w tym kamieniarskich bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonanie prac. Nie dotyczy to wykonania drobnych prac polegających zdjęciu i osadzenia akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnienia spoin itp.

§ 6.

1. Wszelkie prace ziemne, budowlane w tym kamieniarskie mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

2. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.

3. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w §7. ust. 1pkt. f) niniejszego regulaminu.

4. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, budowlanych, w tym kamieniarskich zachowuje ważność:

 1. przez 1 rok na prace przy nagrobku,
 2. przez 2 lata na prace przy grobie murowanym.

5. Wykonawcą prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawianie nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

6. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po pracach ziemnych, budowlanych, w tym kamieniarskich do pojemników ustawionych na cmentarzu.

7. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

8. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

9. O rozpoczęciu i zakończeniu prac należy informować zarząd cmentarza. Wywiązanie się z powyższego obowiązku jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.

§ 7.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty (na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza):

 1. za miejsce pod grób ziemny,
 2. za miejsce pod grób murowany,
 3. za miejsce zarezerwowane pod grób ziemny,
 4. za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego,
 5. eksploatacyjna dla grobów murowanych,
 6. eksploatacyjna dla grobów murowanych,
 7. za zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, budowlanych, w tym kamieniarskich.

2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza jest dostępna w biurze cmentarnym.

3. Opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane, oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.

4. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach o chowaniu zmarłych).

Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej na pół roku przed terminem likwidacji.

5. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie a dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarządu cmentarza.

6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza.

7. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu.

8. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny.

§ 8.

1. Groby Ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego

2. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcania grobu ziemnego na grób murowany.

3. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 2 lat od wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa o cmentarzu i chowaniu zmarłych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz przepisy prawa kościelnego, w szczególności Statuty Synodu Archidiecezji Poznańskiej.

Proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie